Ochrana osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje našich klientov boli vždy v bezpečí. Z tohto dôvodu sú všetky procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavené tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Uvádzame základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak nás kontaktujete e-mailom, alebo telefonicky a cez SMS, zverujete nám vaše osobné údaje. Tým vyjadrujete váš súhlas s ich spracovávaním podľa zákona č.  18/2018 (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 • Rešpektujeme nariadenie o ochrane osobných údajov. Najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR.
 • Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi následne nepracujeme. (Vaše meno, tel. číslo, e-mail adresa, SMS).
 • Vaše osobné údaje spracovávame, ak ste sa na nás kontaktovali prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy. V tom prípade ste poskytli Vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami.
 • Spracovávame Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, telefónne číslo. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
 • Tieto osobné údaje sú spracované výhradne z dôvodu poskytnutia informácií, dohodnutia stretnutí prípadne vašej účasti na vzdelávacích podujatiach.
 • Vaše osobné údaje spracovávame  na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.
 • Spracovávame ich iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania (naša spolupráca).
 • Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením.
 • Máme k nim prístup iba my. Za žiadnych okolností neposkytujeme Vaše údaje žiadnej tretej strane ani iným krajinám. 
 • Pri našej práci rešpektujeme etické princípy a mlčanlivosť ohľadom osobných údajov. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.

Práva klientov:

 • Máte právo písomne nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
 • Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
 • Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame.
 • Máte právo namietať spracovanie osobných údajov.
 • Máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Po doručení písomného odvolania nebudeme údaje ďalej spracovávať. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania, ktoré sme vykonali pred jeho odvolaním.
 • Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracovávanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť alebo máte otázky pošlite nám, prosím, e-mail: natalia.kusnierikova@3original.sk