Vzdelávanie v oblasti výtvarnej edukácie

Výtvarná výchova rozvíja kompetencie ľudského jedinca pomocou vnímania, reflektovania a sebavyjadrenia sa prostredníctvom vizuálnych znakov a výtvarných techník. Využíva aktívnu tvorivú činnosť žiakov, ktorá vytvára priestor na prepájanie školy s reálnym životom. Podpora učiteľov výtvarnej výchovy prispieva k zvyšovaniu kvality v oblasti výtvarnej edukácie, ale aj ku všeobecnejšiemu cieľu – rozširovaniu povedomia o pozitívnej hodnote tvorivej aktivity v živote človeka.

Lektor Mgr. Miloš Kmeť, PhD

Skúsenosti so vzdelávaním na úrovni VŠ – oblasť metodiky vzdelávania v predmete výtvarná výchova, projektové vzdelávanie, artefiletika na katedre Výtvarnej výchovy na pedagogickej fakulte UK v Bratislave (2017 – 2021).

Práca v medzinárodnom vzdelávacom programe IB – od roku 2006 (visual art, design technology).

Skúsenosti s prácou v ZUŠ – Handlová, Bratislava.


Výber absolvovaných kurzov:

2019  Certificate of attendance, IB Profesional Development  Workshop – Visual ARTs, DP, Category 2, The University of Warwick, IBSCA, Warwick, UK

2016  Certificate of attendance, IB Profesional Development  Workshop – MYP, Category 2, Arts – Visual, Berlín, Nemecko

2014  Certificate of attendance, IB Profesional Development  Workshop – Managing assessment in the MYP, The University of Warwick, IBSCA, Warwick,UK

2011 Certificate of attendance, IB MYP Workshops – Assessment and Monitoring, Berlin, Nemecko

2007 – 2008  Arteterapeutický kurz, Terra therapeutica v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave

2007 Certificate of attendance, IB MYP workshops, Arts, Bukurešť, Rumunsko

2003 – 2004 Osvedčenie, Rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom detí a mládeže zameraný na rozvoj životných zručností, rozsah 72 hodín, Nadácia pre deti Slovenska a ICDI

Kurzy pre učiteľov výtvarnej výchovy

Dvojdňové vzdelávanie, Výtvarné aktivity v družine aj na ihrisku,

Spojená škola Novohradská, Bratislava (jún 2023)

Referencia:

„Lektor nám na vzdelávaní predstavil veľké množstvo rôznych techník na kreatívnu činnosť v ŠKD. Veľmi oceňujem, že sa zameral aj na také aktivity, ktoré skutočne využijeme aj pri práci s väčšou skupinou detí.“ Mgr. Vargová Lenka

Víkendový vzdelávací kurz pre učiteľov výtvarnej výchovy, 6. – 8. máj 2022, Euromesto, Častá – Píla

Lektorovanie výtvarných kurzov pre Lýceum, Nezávislé kultúrne centrum, Modra, 2022

Vzdelávanie učiteľov, r. 2021

Výtvarné kurzy

2009-2012  Lektorovanie výtvarných kurzov pre  KUFIMO

2006 – 2013   Víkendové kurzy pre rodiny s deťmi NACHÁDZANIA